Có ai còn nhớ lá bùa cụ Tổng tặng Việt Á hay không?