Ông Tổng chĩa mũi dùi vào ông Chủ tịch, có chiến không?

Link Video: https://youtu.be/iJoxtpa4kD8 Ông Nguyễn Phú Trọng luôn mượn tay Bộ Chính Trị để dựng lò đốt củi thành tro. Trước khi đánh, ông phải triệu tập Bộ Chính Trị ra quyết định rồi ông căn vào đó mà làm.…