Tổng Trọng chọn sai người – Trạm xăng dầu đóng cửa