Chúng ta ở lâu tại nước ngoài, ai cũng biết: người Đức thương ai thì gọi là "con chuột nhỏ" – Mäuschen. Khi ghét gọi là "đồ con lợn" – Schwein. Ai mạnh mẽ dữ tợn thì so sánh với…